شرایط و ضوابط

متن زیر قراردادی حقوقی بین شما بعنوان کاربر و سایت شرکت برف آب ریزمی‌باشد.

 1- مالکیت معنوی
 کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، کلاً متعلق به سایت شرکت برف آب ریز می‌باشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر مذکور (شرکت برف آب ریز) اجازه کپی کردن، توزیع، نشرمجدد، واگذاری (Download)، نمایش، ارسال و انتقال آنها را ندارد.

 2- شرایط استفاده از خدمات سایت
 به محض پذیرش عضویت شما در شرکت برف آب ریز عضویت شما بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سایت بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آنها را رعایت کنید.