لیست مشتریان

با نگاهی رو به افقهای آتی پیشرفت مرزو بوم ایران زمین ، همواره کوشیده ایم تا ضمن تـداوم همکـاری بـا کارفرمایـان و با به کارگیری بهترین تجهیزات و فن آوری ها، عمر مفید ، مشتریان داخلی با همکاری با برند های صاحب نام بین المللی پروژه ها را افزایش داده و از سوی دیگر سبب کاهش هزینه های بهره برداری برای کارفرمایان گـردیم. همچنـین تـلاش نموده ایم تا این همکاریها صرفاٌ یکسویه نبوده و سبب انتقال دانش فنی به داخل کشور گردد. مهمترین شرکتهای خـارجی که شرکت طراحی مهندسی برف آب ریز در اجرای پروژه ها و در تامین تجهیزات آنها مشارکت داشته عبارتند از

  • یوسفی

    یوسفی
    • بلوورهای هوادهی

    • بلوورهای هوادهی

    • بلوورهای هوادهی