سیستم های نرم افزاری


سعی و تلاش ما در برف آب ریز همواره بر این بوده تا بتوانیم با تکیه بر آموزه های مدیریتی و همچنین بسـترهای مـدرننرم افزاری و با ارتقاء سطح خدمات خود، رضایت روزافزون مشتریان و مخاطبان برف آب ریز را فـراهم آوریـم. در ایـن راه کوشیده ایم تا با استقرار نظامهای جامع کیفیت و همچنین حرکت به سوی استقرار سیستمهای مدیریت جامع منابع (ERP) بتوانیم تا در اراوه خدمات و همچنین محصولات گوناگون رضایتمندی مشتریان را فراهم نماییم

استفاده از سیستمهای اطلاعات مدیریتی یکپارچه ، استفاده از فرآیندهای نوین تصمیم گیری و تصمیم سازی از نرم افزارهای به روز کنترل پروژه و بخشی دیگر از این تلاشهای برف آب ریز برای نیل به اهداف فوق می باشد

مهمترین نرم افزار های استفاده شده توسط شرکت برف آب ریز عبارتند از:

  • سیستم جامع حسابداری، انبار ، حقوق و دستمزد
  • سیستم یکپارچه اتوماسیون اداری
  • Expert Choice
  • ANSYS FLUENT Flow Modeling Software
  • CATIA
  • Auto cad
  • Microsoft office

Software-systems